FAQs Complain Problems

जिरी नगरपालिकाबाट करार सेवामा जनशक्ति पदपूर्तिको लागि परीक्षाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना !!!

विज्ञापन नं :०७/०७७/७८  पद :अ.हे.व