FAQs Complain Problems

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत पिठो पिस्ने मेशिनरी उपकरण बागमती, प्रदेश नेपाल मिति: २०७९/०१/२ कार्याल वितरणमा ५० % अनुदान कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।

रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम (बाली विकास कार्यक्रम) अन्तर्गत पिठो पिस्ने मेशिनरी उपकरण बागमती, प्रदेश नेपाल मिति: २०७९/०१/२ कार्याल वितरणमा ५० % अनुदान कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आव्हानको सुचना ।