Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Chakrapani Sharma Chief Administrative Officer chakrapanisharma2023@gmail.com 049-400084
नन्देश्वर डंगोल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा ९८४१३६४७१५
भरत थापा लेखा अधिकृत लेखा शाखा ९८४१३७८५८६
छत्र बहादुर कटुवाल लेखापाल लेखा शाखा ९८४२५७६००१
कृतनराज बराल ना.सु सूचना अधिकारी, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८४१११६०६८
तेज कुमार धमला ना.सु जिन्सी शाखा ९८४२८०६९४४
ऋषिराम कोइराला ना.सु प्रशासन ९८५१२३६३९९
विजन ढकाल खरिदार प्रशासन ९८४३६५४१५१
अजिता देवकोटा खरिदार प्रशासन ९८४३३८३६०४
कृष्ण गोपाल खड्का खरिदार प्रशासन ९८६०२२१८३९
सानुमैया खड्का खरिदार प्रशासन ९८४४२३६८९७
सुमित्रा जिरेल असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर प्राविधिक
कमल प्रसाद चौलागाई असिस्टेन्ट सब-इन्जिनियर प्राविधिक ९८४०५५५९९१
आशादेवि सुनुवार स.म.वि.नि महिला विकास ९७४१०५१९६३
खगेन्द्र जिरेल इन्जिनियर प्राबिधिक ९८५११८५१४३
अशिष भण्डारी सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सुचना प्रबिधि ito.jirimun@gmail.com ९८४९६७०१४२
दिपक जिरेल सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८४५८१६५५७
कोपिला दहाल अमिन